Jak zabezpieczyć się będąc żyrantem?

Wiele instytucji udzielających pożyczek, takich jak banki, żąda od kredytobiorców poręczenia spłaty przez inną osobę, czyli żyranta. Coraz mniej ludzi zgadza się na żyrowanie czyjejś pożyczki, nawet jeśli chodzi o najbliższe, najbardziej zaufane osoby. Wiąże się to zawsze z ogromnym ryzykiem – w przypadku niespłacenia zobowiązań przez kredytobiorcę bank o należność upomni się u poręczyciela.

Sposoby zabezpieczenia swojego majątku, w sytuacji bycia żyrantem pożyczki

Na początku należy wspomnieć, że żyrantowi przysługują z tytułu pełnionej funkcji pewne uprawnienia. Sprawy związane z zabezpieczaniem pożyczek regulowane są przez odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego, według zapisów którego, poręczycielowi przysługuje przede wszystkim prawo do informacji. Może on w każdej chwili zażądać od kredytobiorcy wglądu w historię spłat kredytu, oraz informacji na temat aktualnego stanu zadłużenia. Osoba, która zaciągnęła kredyt nie ma żadnej możliwości odmowy udzielenia tych informacji poręczycielowi. Jeżeli regulują to odpowiednie zapisy umowy kredytowej, poręczyciel może uzyskać taką informację, jak również informację o wszelkich opóźnieniach w spłacie kredytu, bezpośrednio od kredytodawcy. Oprócz tego, żyrant może jako warunek zabezpieczenia przez siebie kredytu, ustalić ubezpieczenie go przez głównego pożyczkobiorcę. W niektórych, przewidzianych w umowie ubezpieczeniowej okolicznościach, całość, albo część zobowiązań może zostać spłacona przez ubezpieczyciela.

Co w przypadku niespłacenia zobowiązań przez pożyczkobiorcę?

Jeżeli pożyczkobiorca nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań kredytowych, osobą, którą bank ma prawo w takiej sytuacji obciążyć jest żyrant. Bank może również wnieść sprawę do sądu i rozpocząć postępowanie windykacyjne. Jeśli poręczyciel również zalega ze spłatą, bank może rozpocząć postępowanie windykacyjne i sięgnąć po majątek jego, albo głównego pożyczkobiorcy. W interesie osoby poręczającej kredyt, leży więc, sporządzenie umowy kredytowej w taki sposób, aby w przypadku zalegania pożyczkobiorcy ze spłatą kredytu, bank w pierwszej kolejności sięgnął po majątek głównego kredytobiorcy, a nie żyranta.

Co po spłacie kredytu?

Ostatnią rzeczą o jakiej należy pamiętać, jest to, że w sytuacji, w której poręczyciel zostaje obciążony zobowiązaniem kredytowym i je spłaca, automatycznie staje się wierzycielem osoby, która zaciągnęła kredyt i może dochodzić jego spłaty. W takiej sytuacji, zgodnie z prawem, spłatę kredytu przez poręczyciela należy rozumieć jako rodzaj pożyczki udzielonej przez niego głównemu kredytobiorcy.