Czym jest urlop ojcowski?

Warto zdawać sobie sprawę, że pracownik, który przebywa na urlopie ojcowskim będzie podlegał identycznej ochronie przed ewentualnym zwolnieniem z pracy, co matka dziecka będąca na zdecydowanie bardziej popularnym urlopie macierzyńskim. Pracownik nie może zatem podjąć decyzji o wręczeniu pracownikowi będącemu na urlopie ojcowskim wypowiedzenia czy rozwiązać z nim umowy o pracy. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy zawinił pracownik lub doszło do upadłości czy likwidacji danej firmy.

W prawie pracy

Należy zdawać sobie sprawę, że urlop ojcowski (źródło) będzie przysługiwał ojcu dziecka w wymiarze 2 tygodni. Rodzic musi następnie wykorzystać go w ciągu pierwszych 24 miesięcy od urodzenia dziecka. Z kolei ojcowie adopcyjni mają możliwość skorzystania z omawianego urlopu najpóźniej do upływu roku od momentu, w którym zostanie uprawomocnione postanowienie orzekające przysposobienie dziecka. Trzeba przy tym zaznaczyć, że w tym przypadku urlop przysługuje do ukończenia przez dziecko 7 lat. W przypadku dziecka wobec którego została podjęta decyzja o odroczeniu obowiązku szkolnego, rodzic może wykorzystać urlop ojcowski przed ukończeniem przez pociechę 10 lat.

Ponadto warto mieć świadomość, że wykorzystanie urlopu nie jest konieczne zaraz po podstawowym czy dodatkowym urlopie macierzyńskim. Można zatem podjąć decyzję o skorzystaniu z niego nawet po przerwie. Koniecznie trzeba podkreślić również fakt, że omawiany urlop przysługuje na zasadach zasiłku macierzyńskiego.

Jak zostało już wspomniane wcześniej każdy pracownik, który przebywa na omawianym urlopie ojcowskim będzie podlegał takiej samej ochronie przed ewentualnym zwolnieniem z pracy, co kobieta na urlopie macierzyńskim. Pracodawca nie będzie zatem miał prawa wręczyć mu wypowiedzenia czy rozwiązać z nim stosunku pracy. Oczywiście wyjątkiem będzie ewidentna wina pracownika. Przyczyną ustania stosunku pracy na urlopie ojcowskim mogą być również likwidacja danej firmy czy jej upadłość. Warto również wspomnieć, że ojciec, którego celem jest otrzymanie urlopu ojcowskiego musi koniecznie złożyć swojemu pracodawcy pisemny wniosek najpóźniej tydzień przed planowanym rozpoczęciem się tego urlopu.

W ubezpieczeniach

Należy zdawać sobie sprawę, że ojcu podczas omawianego urlopu będzie przysługiwać zasiłek macierzyński na identycznych zasadach jak w przypadku kobiety. Ponadto warto mieć świadomość, że kwota zasiłku macierzyńskiego stanowi podstawę wymiaru składek zarówno na ubezpieczenia emerytalne, jak i rentowe.

W zasiłkach

Pracownik za cały okres trwania urlopu ojcowskiego będzie nabywał prawo do zasiłku macierzyńskiego.