Kiedy można iść na urlop macierzyński?

Urlop może otrzymać wyłącznie osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę – nie musisz mieć umowy na czas nieokreślony, możesz być zatrudniona na czas określony, jeśli jego roczny wymiar mieści się w okresie trwania tej umowy.

Jeżeli podczas urlopu twoja umowa zostanie rozwiązana, otrzymasz zasiłek macierzyński do czasu kiedy dziecko skończy 52 tygodnie.

Jeśli twoja umowa o pracę kończy się po 3 miesiącu ciąży zostanie automatycznie przedłużona do dnia porodu, przysługuje ci ubezpieczenie chorobowe i masz prawo do pobierania zasiłku macierzyńskiego (do 52 tygodnia).

Urlop macierzyński przysługuje również osobie która podjęła się wychowania dziecka do lat 7 (a jeśli ma wstrzymany obowiązek szkolny – do lat 10) lub gdy jest dla niego rodziną zastępczą.

Ilość przysługującego ci urlopu zależy od tego ile dzieci urodzisz podczas porodu. Kiedy urodzisz jedno dziecko masz 20 tygodni urlopu. W przypadku urodzenia dwójki dzieci (bliźniąt) należy ci się 31 tygodni. Trójka dzieci to 33 tygodnie, a czwórka to 35 tygodni, natomiast w przypadku urodzenia pięciorga lub więcej dzieci przy jednym porodzie rodzice mają prawo do 37 tygodni urlopu.

Czasami, żeby uzyskać prawo do urlopu należy złożyć odpowiedni wniosek, jest to wymagane w niektórych wyjątkowych sytuacjach (jeśli chcesz iść na urlop przed porodem musisz złożyć wniosek).

Kiedy po porodzie wykorzystasz co najmniej 14 tygodni urlopu możesz zrezygnować z pozostałej przysługującej ci części urlopu i wrócić do pracy.

Jest to możliwe kiedy pozostałą część urlopu macierzyńskiego wykorzysta za ciebie pracujący i ubezpieczony ojciec dziecka, który w tym czasie będzie sprawował opiekę nad dzieckiem przerywając wykonywanie pracy.

Jeśli złożymy wniosek o urlop macierzyński przed porodem, możemy wtedy wykorzystać maksymalnie 6 tygodni urlopu. Jeżeli pracownica nie skorzystała z tej opcji przed planowanym terminem porodu to urlop macierzyński rozpoczyna się w dniu porodu. Za okres urlopu macierzyńskiego matce dziecka przysługuje zasiłek macierzyński.